แนะนำชิ้นงานเด่น

    ผีเสื้อกลางวัน : ผีเสื้อกระทกรกมลายู
• ผีเสื้อสะพายฟ้า(เพศผู้)
  • ผีเสื้อถุงทองธรรมดา(เพศผู้)
  • ผีเสื้อกระทกรกมลายู
  • ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (เพศเมีย)